Escoltar

Rehabilitació de l'edifici "Ca Ses Llúcies" (SmartUIB)

Logo Direcció General 

Logo UE

SmartUIB és un projecte institucional estratègic de la UIB, basat en el concepte de la transversalitat, en què la tecnologia té un paper important, però no únic, ja que s'integren altres dimensions prioritàries, entre les quals la humana i el respecte i la protecció del medi ambient. A través del projecte es proporciona un marc per transformar la UIB en una universitat del futur, desenvolupant i adaptant a aquest entorn els diferents eixos de les ciutats intel·ligents: economia, mobilitat, ecosistema, ciutadania, vida i governança.

SmartUIB coordinarà els esforços de la comunitat universitària amb l’ajuda d’entitats i institucions, públiques i privades, interessades, amb els objectius següents:

 • Millorar l'eficiència de la UIB a través de la imaginació, la innovació i la intel·ligència
 • Desenvolupar i provar tecnologies intel·ligents per transferir a la societat
 • Millorar l’ocupabilitat de l’alumnat formant-lo amb un esperit innovador i emprenedor

Ca ses Llúcies és un antic habitatge de construcció tradicional situat a l’extrem est del campus de la Universitat de les Illes Balears. Disposa d’una planta baixa i d’una planta pis amb una superfície total construïda de 224 m2. La rehabilitació d’aquest edifici permetrà desenvolupar innovadores tècniques constructives, alhora que serà un exemple d’espai intel·ligent, sostenible i saludable. El centre es transformarà amb la rehabilitació en un laboratori d’innovació referent mundial en edificis sostenibles.

El 26 de novembre de 2015 la UIB i la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme signaren un conveni instrumental de subvenció entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la creació del centre SmartUIB a l’edifici Ca ses Llúcies (rehabilitació de l’edifici Ca ses Llúcies-SmartUIB), cofinançat amb fons FEDER programa operatiu 2014-2020.

El pressupost total elegible del projecte de rehabilitació (sense IVA) és de 540.000,00 euros, amb un 50 per cent d'aportació del FEDER i un 50 per cent de cofinançament de la UIB. Les actuacions s'han de dur a terme entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de setembre de 2017.

Progrés de l'actuació

Durant 2015 es realitzaren les actuacions que a continuació es descriuen:

 • S'ha llançat un procediment administratiu per a la contractació de la redacció del projecte bàsic, d'execució i direcció facultativa de l'obra de rehabilitació constructiva i energètica de Ca ses Llúcies (expedient 20/15). Per a l'elaboració del document del plec tècnic es va formar un equip multidisciplinari a través del qual es va redactar el contingut del plec i es va realitzar la valoració econòmica que ha servit de base per llançar el procediment administratiu. Aquest equip farà un seguiment tècnic del projecte i està format, a més de personal de SmartUIB, per membres de les següents àrees de coneixement: Tecnologia Electrònica, Construccions Arquitectòniques, Enginyeria Mecànica, Producció Vegetal, Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial. 
 • S'ha dut a terme la compra de la plataforma de carril bici solar. Aquesta actuació està inclosa dins l'apartat d'innovació tecnològica orientada a l'eficiència energètica i consum gairebé nul. Aquesta infraestructura serà una de les bases per a la producció, a través d'energies renovables, de l'energia que es consumirà a l'edifici de Ca ses Llúcies i l'entorn inclòs en el projecte inicial. 
 • Per a l'activació de la generació fotovoltaica de la infraestructura del punt anterior s'han realitzat també les compres del material de gestió, emmagatzematge i monitorització necessari. 
 • S'ha fet també la compra de material de control ambiental i d'elements i solucions per fer-ne la monitorització. Aquesta inversió també s'ha dut a terme per desenvolupar una sèrie de projectes d'innovació en el marc de les instal·lacions de Ca ses Llúcies. 

El cost total d'aquestes actuacions fou de 29.698,74 euros.

Durant 2016 es realitzaren les actuacions que a continuació es descriuen:

 • Es negocià amb IB3 un acord de creació, producció i distribució de material audiovisual per a la difusió del projecte.
 • Licitació (procediment obert) per dur a terme l’obra de rehabilitació constructiva i energètica de Ca ses Llúcies. (Expedient 11/16.)
  • Publicació de l’inici de la licitació al BOE núm. 164, de 8 de juliol de 2016, pàgines 40386 a 40387.
  • Anunci de la formalització del contracte al BOE núm. 288, de 29 de novembre de 2016, pàgina 75554. Dades de la formalització del contracte:
   • a) Data d’adjudicació: 9 de novembre de 2016.
   • b) Data de formalització del contracte: 21 de novembre de 2016.
   • c) Contractista: CMG Agua y Energía, SL.

Durant 2017 es dugueren a terme les següents actuacions:

 • El Consell de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, a la sessió de dia 7 de febrer de 2017, prengué l’acord de concessió de llicència d'obres per a la rehabilitació constructiva i energètica de Ca ses Llúcies.
 • El 14 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Palma, signà la llicència (registre de sortida 15/02/17).
 • El 15 de febrer de 2017 s’iniciaren les obres.
 • Per Resolució del 13 de juny de 2017, es va anunciar el procediment negociat per “Tractament dels exteriors de Ca ses Llúcies: implantació de les espècies vegetals, implantació del reg, així com del mobiliari urbà”.
 • El 20 de juny de 2017 es va anunciar la licitació al Perfil del Contractat de la UIB.
 • Per Resolució del 3 d’octubre de 2017 es va adjudicar el contracte a l’empresa Proyectos Paisajísticos de Baleares SL, atès que la seva oferta fou econòmicament la més avantatjosa per a la Universitat. L’import de la licitació fou de 47.436,40 IVA exclòs.

Atès que s’ha produït un retard acumulatiu en el procés d’execució del projecte,  majoritàriament degut a qüestions alienes a la pròpia UIB, el 23 de març de 2018 la UIB va  presentar a l’Administració Autònoma una petició sol·licitant l’ajornament dels terminis  d’execució i justificació del Conveni atès que l’empresa adjudicatària de les obres no  compleix amb els terminis establerts.

El 10 d’octubre de 2018 l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la  Universitat de les Illes Balears signaren una segona addenda amb l’objecte de  modificar el període d’elegibilitat i el calendari de justificacions prevists en el Conveni de 26  de novembre de 2015 i en la primera Addenda de 7 de desembre de 2017, per la  qual s’estableix com a data màxima d’elegibilitat el 31 d’agost de 2020 i de justificació el 30  de setembre del mateix any.

La licitació de les obres per la finalització de l'obra (expedient 19/18) es va publicar el 22/10/2018. L'obra acabà satisfactòriament i l'edifici es va inaugurar oficialment el dia 12/11/2019.

Fotos plaques publicitàries Ca ses Llúcies 

Expedientes administratius relacionats:

 • Expedient 20/15
 • Expedient 11/16
 • Expedient 7/17
 • Expedient 19/18